De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 11 februari, 6e zondag door het jaar

Rein in hart en handen.

Je kunt vuile handen hebben. Je geest kan bezoedeld raken. Je kunt ook rein zijn in hart en handen. En dan zit er nog een rijke schakering van situaties tussen deze twee uitersten. Er ligt een grote uitdaging om zuiver door het leven te gaan, leeft in alle culturen en alle godsdiensten en wereldbeschouwingen. De weg hierin zijn onderscheiden. De lezingen uit de Schrift geven ons vandaag richting. Buitenkant en binnenkant van ieder van ons werden aangesproken.

Lezingen van de zondag:
Leviticus 13, 1-2,45-46
Ps 32
1 Korintiërs 10, 31 – 11,1
Marcus 1, 40-45

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pater Luis Weel

Woensdag 14 februari, Aswoensdag

Ontferm U over mij.

Op deze dag vieren we dat “as”ons wordt opgelegd. Het is het begin van een tocht van veertig dagen naar Pasen. De liturgie van onze kerk neemt ons mee met een ijzersterke boodschap van omkeer, door vasten, gebed en delen met de minsten. Een omkeer die eigenlijk een toekeer is. Een afwenden van alles wat ons gevangen houdt naar een toevertrouwen aan de bevrijdende werking van Gods liefde en nabijheid. We vieren dit geheim en dat is meer dan een intellectuele exercitie. In het vieren van de omkeer worden we met hart en ziel meegenomen. Het raakt ons innerlijk zodat we uiterlijk gesterkt worden tot een bevrijdende levenswandel. En het teken vandaag is de as. As die niet alleen, als het ware, doods is. As kan ook de basis worden van waaruit iets nieuws groeit. “uit de as herrezen”wordt soms gezegd. Dat proces mogen we aan het begin van de veertigdagentijd ingaan.

Lezingen van Aswoensdag:
Joël 2, 12-18
Ps 51
2 Korintiërs 5, 20-12; 6, 1-2
Matteüs 6, 1-6, 16-18

19.30 uur - Communieviering met Palmtakkenverbranding en Askruisje
m.m.v. “Het Goede Herderkoor”

Voorgangers: Diaken Jack Noë en Ide van der Wijk

Zondag 18 februari, 1e zondag van de veertigdagentijd

Terug naar de Bron.

De zes zondagen van de veertigdagentijd zijn etappes op weg naar Pasen, het feest van de verrijzenis. In de lezingen uit het Oude Testament wordt het thema van het Verbond uitgewerkt. Vandaag het Verbond met Noach, dus met heel de mensheid. In de komende zondag zal dit meer en meer toegespitst worden om te eindigen met de vernieuwing van het Verbond met Jezus, de Christus. Wellicht kan onze aandacht vallen op de tweede lezing waarin een geloofsbelijdenis wordt uitgesproken , lang voordat het Credo was opgesteld. De evangelieteksten van de zes zondagen van de veertigdagentijd maken stap voor stap duidelijk wie Jezus Christus is en wat Hij voor ons gelovigen betekent. Van de dorre woestijn van vandaag naar water, licht en nieuw leven inde komende weken. Zo gaan we elke week iets verder op weg naar Pasen.

Lezingen van de zondag:
Genesis 9, 8-15
Ps 25
1 Petrus 3, 18-22
Marcus 1, 12-15

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Hoedemaker

Zondag 25 februari, 2e zondag van de veertigdagentijd

Hier ben Ik

Ieder jaar, op de tweede halteplaats op weg naar Pasen, verkeren we op de Berg waar Jezus van gedaante verandert. Voorproef van een nieuwe aanwezigheid van Hem, een aanwezigheid-de-dood-voorbij. Het is de zondag van het visioen dat de doopleerlingen, in zekere zin blijven we dat allen, wordt voorgehouden. Dit visioen verwijst naar een geheelde wereld, een toestand waarin “alles op zijn plek”is. Wij verkeren op de Berg: zo mag je het vieren van de liturgie op deze dag zien. Het luisteren naar het Woord dat ons wil omvormen, het vieren rond Brood en Beker voorafbeelding van het uiteindelijke Gastmaal, versterken dat proces van omkeer dat ons op Aswoensdag is toevertrouwd. Maar aan het einde van de viering, net zoals het slot van het evangelie, keren wij weer terug naar de dagelijkse dag waar wij het Woord mogen waarmaken.

Lezingen van de zondag:
Genesis 22, 1-2, 9a, 10-13,15-18
Ps 116
Romeinen 8, 31b-34
Marcus 9, 2-10

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastor Mariusz Momot

Zondag 4 maart, 3e zondag van de veertigdagentijd

Bouwen op het Woord

De meditatie over het Verbond van God met mensen spitst zich vandaag toe op het volk Israël. De Tien Woorden worden opnieuw in ons midden gegeven, om ons op te bouwen, om voor ons Richtsnoer te zijn. Woorden van Verbond, vieren van Verbond in de liturgie en met name in de vieringen, doen van het Verbond in de samenleving. Want dat Huis van God onder mensen vraagt om ijver, om passie. Tegen alle afbraak in wijst Jezus op de opbouw van het Huis. Hijzelf geeft hier zijn leven aan.

Lezingen van de zondag:
Exodus 20, 1-17
Ps 19
1 Korintiërs 1, 22-25
Johannes 2, 13-25

10.00 uur - Communieviering met aandacht voor ons Vastenactie project
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 11 maart, 4e zondag van de veertigdagentijd

Geloof, gericht op waarheid en licht.

Het herstel van het Verbond van God met zijn volk kan uit een onverwachte hoek komen. Een heerser Cyrus, wordt messias genoemd omdat hij Jeruzalem laat herstellen en opbouwen. God werkt langs onverwachte wegen. Dat is genade, dat is een gave-om-niet, dat is liefde. Het is geen goedkope genade. De afbraak van de ballingschap, de verwijdering van God, het kwaad moet eerst aangekeken worden. Dan kun je er ook mee (leren) omgaan. In het beeld van de koperen slang die omhoog geheven moet worden, zien we de omhoog geheven Christus die allen aan zich wil trekken. Beelden en voor-beelden op weg naar Pasen.

Lezingen van de zondag:
2 Kronieken 36, 14-16,19-23
Ps 137
Efeziërs 2, 4-10
Johannes 3, 14-21

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pater Luis Weel


Zondag 18 maart, 5e zondag van de veertigdagentijd

Opgaan in God

Een nieuw Verbond wordt aangezegd, wordt ook nu, na het Pasen van Jezus, gevierd. Hoe nieuw is dat Verbond? Het verbond in Jezus, de christus, bouwt voort op het Verbond met de mensheid (Noach), met Israël ( Mozes en de Tien Woorden) en uiteindelijk in Jezus Christus die alle mensen tot zich wil trekken. De Contouren van deze beweging verkennen we gedurende de veertigdagentijd. We zijn al ver gevorderd. Op deze zondag worden we ondersteund in onze verwachting van het nieuwe Verbond ( dat op een zekere manier altijd nog komende is) in onze opgang naar God en in God.

Lezingen van de zondag:
Jeremia 31, 31-34
Ps 51
Hebreeën 5, 7-9
Johannes 12, 20-33

10.00 uur - Communieviering
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

Zondag 25 maart, Palmzondag

De weg gaan, die God met je gaat

We staan als christenen in een lange, vruchtbare traditie. Wij bouwen verder op de fundamenten die eens gelegd zijn: het leven, het lijden, de dood en het “verder dan de dood”van Jezus Christus. Maar ook dit Pasen van de Heer heeft zijn wortels: de geloofservaring van een lange traditie van “mensen van God”, van “dienstknechten van de Heer. Met het feest van Palmzondag beginnen we de Goede week, “goed”om alles wat er uit is voortgekomen. “Goed”omdat we stil mogen staan bij de ervaringen van “geprezen worden”en van “verguizing”. Niets menselijk is onze god vreemd. Niets menselijks hoeven wij uit de weg te gaan. Wij gaan die weg samen met onze Heer Jezus Christus.

Lezingen van de zondag:
Marcus 11, 1-10
Jesaja 50, 4-7
Ps 22
Filippenzen 2, 6-11
Marcus 15, 1-39

10.00 uur - Eucharistieviering met palmwijding m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastor Mariusz Momot

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag

19.30 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noë

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag

15.00 uur - Kruiswegmeditatie
Voorganger: Ide van der Wijk

19.30 uur - Gebedsdienst met kruishulde en m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

Zaterdag 31 maart

20.00 uur - Paaswake m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 1 april - 1e Paasdag

10.00 uur - Communieviering
voorganger: Marcel Kaaijk

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000