De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 25 maart - Palmzondag

"De weg gaan, die God met je gaat”
We staan als christenen in een lange, vruchtbare traditie. Wij bouwen verder op de fundamenten die eens gelegd zijn: het leven, het lijden, de dood en het “verder dan de dood”van Jezus Christus. Maar ook dit Pasen van de Heer heeft zijn wortels: de geloofservaring van een lange traditie van “mensen van God”, van “dienstknechten van de Heer. Met het feest van Palmzondag beginnen we de Goede week, “goed”om alles wat er uit is voortgekomen. “Goed”omdat we stil mogen staan bij de ervaringen van “geprezen worden”en van “verguizing”. Niets menselijk is onze God vreemd. Niets menselijks hoeven wij uit de weg te gaan. Wij gaan die weg samen met onze Heer Jezus Christus

Lezingen van de zondag:
Marcus 11, 1-10 Palmwijding
Jesaja 50, 4-7
Ps 22
Filippenzen 2, 6-11
Marcus 15, 1-39

10.00 uur - Eucharistieviering met palmwijding m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Mariusz Momot

Donderdag 29 maart - Witte Donderdag

"Ik ben u tot voorbeeld”
Witte Donderdag; we gaan als kerkgemeenschap de “drie heilige dagen”in. Zo pakken we onze rijke, lange, vruchtbare traditie op. Wij bouwen verder op de fundamenten die eens gelegd zijn; het leven, het lijden, de dood en het “verder dan de dood” van Jezus, de Christus. Maar ook dit Pasen van de Heer heeft zijn wortels; reeds in het eerste verbond zijn er “mensen van God”geweest. “dienstknechten van de Heer”, waarvan de verhalen de bouwstenen hebben geleverd om het Verhaal van de Enige, de Unieke te vertellen.

Lezingen van Witte Donderdag:
Exodus 12, 1-8.11-14
Ps 116
1 Korintiërs 11, 23-26
Johannes 13, 1-15

19.30 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noë

Vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag

"Het is volbracht”
Vandaag is de herdenking van het lijden en de dood van Jezus. En zijn graflegging. Herdenking, gedenken: het is meer dan een loutere herinnering aan wat eens is gebeurd. Gedenken betekent dat het vandaag weer gebeurt. Waar? Staan we open voor al die plaatsen op de wereld waar mensen een vergelijkbaar lot ondergaan. Hoeveel mensen kunnen zeggen:”Het is volbracht?” Deze kreet van Jezus, geuit op het kruis, zijn zijn laatste woorden als aardse mens. Er is veel aan voorafgegaan. De Heer Jezus zegt met deze belijdenis die openstaat voor een verder. Naar dat verder staan we uit op einde van de viering wanneer we ons verpozen bij het graf. In stilte.

Lezingen van Goede Vrijdag:
Jesaja 52, 13-53, 12
Ps 31
Hebreeën 4, 14-16; 5, 7-9
Johannes 18, 1-19, 42

15.00 uur - Kruiswegmeditatie
Voorganger: Ide van der Wijk

19.30 uur - Gebedsdienst m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

Zaterdag 31 maart - Stille Zaterdag

"Leven in Christus”
Dit is de “nacht der nachten”, de “wake van alle waken”. Dit is de nacht waarin de volheid van ons christelijke geloof gevierd wordt. We gedenken de schepping van de wereld, de bevrijding door het water heen, water dat van doodse ondergang wordt tot instrument van redding, licht dat de duisternis overwint, mensen die bevrijd worden om Christus de Opgewekte als richtsnoer, als Tora, voor hun leven te ontvangen. Wanneer in deze nacht de uitroep klinkt “Christus het Licht”dan is dit een geloofsbelijdenis waardoor men zich schaart in die lange traditie van mensen die deze Christus aanwezig doen zijn in de wereld van vandaag, door zelf licht uit te dragen, het paaskaarsje, ontstoken aan de Paaskaars, is symbool van het gaan van een nieuwe weg.

Lezingen van Stille Zaterdag:
Genesis 1, 1. 26-31a
Ps 104
Exodus 14, 15-15, 1-2.3-4.5-6.17-18
Jesaja 12, 2-3.4-6
Romeinen 6, 3-11
Marcus 16, 1-8

20.00 uur - Paaswake m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Diaken Jack Noë en Ide van der Wijk

Zondag 1 april - Hoogfeest van Pasen

"Hij leeft!”
De dag na de nacht. Niet zo maar een dag na niet zo maar een nacht. Deze dag van Pasen wordt bepaald door wat er in de “heilige drie dagen”is gebeurd: de gang door het lijden en wordt de dood heen naar nieuw, opgewekt, leven. De gezongen belijdenis “Christus is verrezen” klinkt zoveel anders dan in de nacht van Pasen. Want “Christus, het licht!” komt nu werkelijk aan het licht stellen? Wat ontdekken we dan en hoe moet ons leven dan veranderen? We moeten wennen aan Pasen en we mogen op deze dag de vreugde laten klinken. Een tijd van vijftig dagen van Pasen wordt ons gegeven om de reikwijdte van het Licht van Pasen te laten doorwerken.

Lezingen van de zondag:
Handelingen 10, 34a, 37-43
Ps 118
Kolossenzen 3, 1-4
Johannes 20, 1-9

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk

Zondag 8 april - Beloken Pasen
Zondag van de goddelijke barmhartigheid

Ik geloof! Jij?
Op de zondag van Beloken Pasen wordt de paasweek afgesloten. Het oud-Nederlandse woord “beluiken”betekent “afgesloten”. Dit zou verwijzen naar de gebeurtenissen die worden beschreven in de evangelielezing van vandaag. Omdat de leerlingen bang waren vanwege de dood van hun leraar Jezus van Nazaret, hielden ze deuren en ramen gesloten. Deze zondag wordt in de Orthodoxe Kerk “Tomaszondag”genoemd, naar Tomas uit het evangelieverhaal. Omdat catechumenen tot deze zondag hun doopgewaden bleven dragen, wordt deze zondag in Duitsland “Witte Zondag”en in Vaticaanstad “Zondag van de witte kleren”genoemd, naar de kleur van de doopgewaden. Paus Johannes Paulus 11 heeft in 2000 deze zondag tot zondag van d e goddelijke barmhartigheid gekozen, op basis van een visioen van een Poolse zieneres. Deze dag wordt gevierd dat God iedereen die berouw geeft, zal vergeven. Dit geldt als goddelijke barmhartigheid.

Lezingen van de zondag:
Handelingen 4, 32-35
Ps 118
1 Johannes 5, 1-6
Johannes 20, 19-31

10.00 uur - Communieviering
Voorgangers: Ide van der Wijk en Wim de Koning

Zondag 15 april - 3e zondag van Pasen

"Herken jij Hem?”
Is Pasen waar of niet waar? Is de Heer die zich laat zien aan de leerlingen ná zijn dood echt, of is het maar een spook. De verhalen uit de jonge kerk willen laten zien hoe “echt” het allemaal is. En de meest in het oog springende “echtheid” is wel wanneer angstige mensen weer met vertrouwen in het leven staan en blijmoedig zijn ook al rouwen zij om de verloren aardse aanwezigheid van hun vriend en Heer. De onderlinge liefde is een kenteken van de gemeenschap rond Jezus, ook nu Hij weggenomen is uit ons midden. Het is een gedurig speuren naar zijn aanwezigheid. We kunnen Hem zeker herkennen wanneer we Hem zoeken en tegelijkertijd doen waar Hij voor gestaan heeft toen Hij nog onder ons was.

Lezingen van de zondag:
Handelingen 3, 13-15.17-19
Ps 4
1 Johannes 2, 1-5a
Lucas 24, 35-48

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastoor Marcelo

Zondag 22 april - Zondag van de Goede Herder

"Ik ken de mijnen”
Een heel oud beeld van Christus uit de eerste eeuwen van het christendom is die van de herder met een schaapje om zijn nek. Dat is niet alleen geïnspireerd door het evangelie van vandaag maar zeker ook door dat in het eerste Verbond, dat wat we ook Oude Testament noemen, het beeld van de Herder veel voorkomt. God is als een herder, dat wil zeggen Hij hoedt, Hij verzorgt, Hij houdt bijeen. Dit beantwoordt aan een heeldiep verlangen in mensen om verzorgd en behoedt te worden. Geborgenheid is een groot goed, zolang als de mens op aarde is. En zeker vandaag nu de sociale cohesie onder spanning staat. Dit thema van de Goede Herder wordt tevens gekoppeld aan het verlangen dat mensen expliciet dit voorbeeld van Jezus, Goede Herder als inspiratie nemen voor hun levensproject; roepingenzondag.

Lezingen van de zondag:
Handelingen 4, 8-12
Ps 118
1 Johannes 3, 1-2
Johannes 10, 11-18

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack NoëZondag 29 april - Zondag van de Oosterse Kerken

"Vruchten voortbrengen”
Goede Herder, vorige zondag: nu een volgend beeld met betrekking op de paasgemeenschap van de Heer: de wijngaard. Een wijngaard is een rijk beeld: stam en twijgen, druiven die nodig zijn voor de wijn die het hart van de mensen verheugt. Beeld van eenheid in verscheidenheid. Is dit niet vandaag een belangrijk beeld? Verdeeldheid is er op vele vlakken, van het kleine gezinsverband tot de verdeeldheid onder de volken of ook tussen hen die zich beroepen op de Christus. Het is uitdagend om hoe verscheiden mensen ook zijn, steeds de eenheid te dienen. De kerk zou een model kunnen zijn in onze wereld.

Lezingen van de zondag:
Handelingen 9, 26-31
Ps 22
1 Johannes 3, 18-24
Johannes 15, 1-8

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pater Luis Weel

Zondag 6 mei - 6e zondag van Pasen

"Ik heb je lief”
De paastijd is al over de helft. We zijn meegenomen in vele aspecten van het paasmysterie. Hoe meer beeld we ook aandragen, uiteindelijk gaat het om het innerlijk van de mens. Hoe heeft Gods goede Geest bezit van ons genomen? Hoe zijn we ingeleid in die stroom van liefde die in God, Vader-Zoon-Geest, gaande is? Hoe leven wij vanuit Gods Geest? En hoe bidden we eigenlijk? Jezus gaat ons op deze dag voor. Hij bidt tot God, zijn Vader, en is betrokken op ons. Staan wij open voor zijn verlangen? En doen we dan ook zijn wil?

Lezingen van de zondag:
Handelingen 10, 25-26.34-35.44-48
Ps 98
1 Johannes 4, 7-10
Johannes 15, 9-17

10.00 uur - Communieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

Donderdag 10 mei, Hemelvaart

"Aan de rechterhand van de Vader”
Hij is “opgevaren ten hemel”: ver weg, maar is Hij ook nabij? Jezus belooft het wel in het evangelie en de evangelist legt Hem dan woorden in de mond die vol zijn van de belofte aan Mozes gedaan bij de openbaring van de Godsnaam in de brandende doornstruik. Maar hoe is Hij dan nabij. De Traditie zegt, en de lezingen ondersteunen dit geloof, dat Hij nabij is door zijn gemeenschap, de Kerk. Het is een belofte en een opdracht. Deze nabijheid door de kerkgemeenschap is nooit “af”, moet steeds vervuld worden. Maar het is wel een belofte die stimulerend kan werken, in de liturgie maar met name wanneer we gezonden worden, de wereld in.

Lezingen van Hemelvaart:
Handelingen 1, 1-11
Ps 47
Efeziërs 4, 1-13
Marcus 16, 15-20

Geen dienst

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000